ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πράξη αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής από εκπαιδευτικό προσωπικό,το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό, την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό/σχολικοί νοσηλευτές για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

 

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό απασχολούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).

Η Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη των ΑμΕΑ είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η υλοποίηση της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815,πραγματοποιείται σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης, το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, την Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία) του Υποέργου 6, την εθνική νομοθεσία, τη νομοθεσία που διέπει τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ, τον παρόντα Οδηγό, το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, καθώς και όλο το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Τα Υποέργα Μισθοδοσίας ΥΠ1, ΥΠ2, ΥΠ3, ΥΠ4, και ΥΠ5 είναι τύπου «ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤ», ενώ το υποέργο ΥΠ6 υλοποιείται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) και αφορά συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (οργάνωση και διαχείριση, ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας (παραγωγή και διανομή σχετικής αφίσας), κ.λ.π.)

Για την υποστήριξη της υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου (ΦΑ) της Πράξης γίνεται πρόσληψη του απαραίτητων αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου, καθώς και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί), καθώς και αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κλάδου ΠΕ25 Σχολικών νοσηλευτών, και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ1 μέσω των Υποέργων 1-5 της Πράξης.

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πραγματοποιούνται με έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων πρόσληψης μέσω των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικασία κατάρτισης των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η επιλογή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με βάση τις ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και η έκδοση των Αποφάσεων πρόσληψης πραγματοποιείται από τις δομές του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται μετά τη συμπλήρωση ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη διάθεση του πλεονάζοντος προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ1 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών νοσηλευτών, για το σχολικό έτος 2017-2018 πραγματοποιείται με τη χρήση Πινάκων που τηρούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΑΔΑ: 7Ν0Γ4653ΠΣ-ΖΑ5, ΦΕΚ 1369/Β΄/21-04-2017) ΥΑ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τμήματος Β’-Προσωπικού της διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 66929/Δ3/26.04.2017 (ΑΔΑ: 9ΠΒΕ4653ΠΣ-4Γ8, ΦΕΚ 1431/Β΄/26-04-2017 ΥΑ. Ο καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης του ΕΕΠ και ΕΒΠ καθορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ. 64055/Δ3/ ΥΑ (ΦΕΚ 1326Β/19-04-2017). Το νομικό πλαίσιο των προσλήψεων ορίζεται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις. Οι αποφάσεις πρόσληψης και οι συμβάσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, υπογράφονται με τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ, προσλαμβάνονται, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου (από 9 μέχρι και 15 ώρες την εβδομάδα). Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.